Koordinační činnost

Spolupracujeme při sestavování časových plánů, navrhujeme postup výstavby, připomínkujeme projekt organizace výstavby a zařízení staveniště. Organizujeme výběrová řízení na dodavatele, připravujeme smlouvy o dílo. Provádíme koordinaci prací s dalšími zhotoviteli (ČEZ, Telekom,RWE atd). kontrolujeme plnění podmínek ze stavebního povolení. Řídíme a kontrolujeme harmonogram stavebních prací, dodržování rozpočtu, agendu případných víceprací s kontrolou věcné a cenové správnosti. Zabezpečujeme administraci projektu, evidenci a archivaci zápisů, dokladů a dokumentaci stavebního dozoru.